Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Entrades segures a les escoles del municipi
 • Els i les infants de l'Escola Bressol Municipal Món Petit i la llar d'infants Quitxalla reben la visita de la Policia Local amb l’activitat 'Policia Amiga'

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

4/3/2024

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció de tres places d'agent de Policia Local pel sistema concurs-oposició lliure i la creació d'una borsa de treball

 

 


L'Ajuntament d'Abrera ha obert un procés per de selecció de tres places d'agent de Policia Local pel sistema concurs-oposició lliure i la creació d'una borsa de treball. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 4 de març al dimarts 2 d'abril de 2024 (ambdós dies inlcosos. A continuació podeu consultar tots els detalls del procés:

 

Objecte de la convocatòria:

Mitjançant aquesta convocatòria es regula el procediment per a l'accés i convocatòria de 3 places vacants d'agent de Policia Local, de l'Oferta Pública d'Ocupació 2023 pel sistema concurs-oposició lliure i posterior creació d’una borsa de treball. Les tres places resten incloses dins l'Escala d'Administració Especial, sots-escala de serveis especials, Escala Bàsica, Classe Policia Local, Grup C1, complement de destí 15 i altres complements que es derivin del lloc de treball i la normativa vigent, les quals figuren a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2023, aprovada per Decret d'Alcaldia 2023/2137 de data 30.10.2023, publicada al BOP de data 10.11.2023 i DOGC de 10.11.2023, en aplicació del que disposa l'article 70.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  

Les funcions a desenvolupar seran les que els puguin ser encomanades d' acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals.

 

Requisits per poder formar part de la borsa de treball: 

 • Tenir la ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Haver complert 18 anys i no haver complert l'edat de jubilació forçosa.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i les disposicions que la despleguin.
 • Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, del títol de Batxillerat o Tècnic/a, o equivalent. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • No seran vàlids els informes de qualificacions finals, els certificats del centre educatiu que no facin constar el número de registre de la titulació, els expedients personals, diplomes, postgraus o màsters.
 • Acreditar estar en possessió, d'acord al Decret 3/2014, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, del certificat de nivell de intermedi (B2) (anterior nivell intermedi B) o superior, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. En cas de no estar en possessió del nivell requerit, el tribunal acordarà la celebració d'una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classe A2 i B vigents.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents el permís de conduir de la classe B, mentre es mantingui la relació laboral amb la policia local d'Abrera.
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats de personal al servei de l'administració de la Generalitat.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 4 de març al dimarts 2 d'abril de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00