Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Cerquem un tresorer/a per l'Ajuntament amb caràcter interí

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

25/2/2022

L'Ajuntament d'Abrera obre un procés de selecció per cobrir la plaça de Tresorer/a municipal i la constitució d'una borsa de treball


Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tresorer/a municipal com a funcionari/ària interí/ina i la constitució d'una borsa de treball.  El termini de presentació de candidatures s'obre aquest divendres 25 de febrer i finalitzarà el dijous 10 de març (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l’article 5 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense perjudici de totes aquelles que se li puguin assignar per la Corporació relacionades amb el lloc de treball. D’entre les funcions de l’esmentat article 5 destaquen, com a funcions de tresoreria:

 • La titularitat i direcció de l’òrgan corresponent de l’entitat local.
 • La formació dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, segons els acords adoptats per la Corporació, que inclouran informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.)El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’entitat local, de conformitat amb allò establert per les disposicions legals vigents.
 • L’elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat local.
 • La direcció dels serveis de gestió financera de l’entitat local i la proposta de concertació o modificació d’operacions d’endeutament i la seva gestió d’acord amb les directrius dels òrgans competents de la corporació.
 • L’elaboració i l’acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l’entitat local, altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagin de ser subministrats a altres administracions o publicats a la web o altres mitjans de comunicació de l’entitat, sempre que es refereixin a funcions pròpies de la tresoreria.
 • La funció de gestió i recaptació comprèn la direcció dels serveis de gestió d’ingressos i recaptació, l’impuls i la direcció dels procediments de gestió i recaptació, l’autorització dels plecs de càrrecs de valors que es lliurin als recaptadors, agents executius i caps d’unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i la recepció de valors a altres ens públics col·laboradors en la recaptació, dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest caràcter i, en tot cas, resoldre els recursos contra aquesta i autoritzar la subhasta de béns embargats, la tramitació dels expedients de responsabilitat que siguin procedents en la gestió recaptatòria, i també pot assumir altres funcions complementàries que li siguin encarregades o que estiguin contemplades a la relació de llocs de treball, sempre d’acord amb la seva categoria i segons estableix la normativa vigent aplicable.

 

Titulació mínima requerida

 • Títol  de  grau  universitari,  o  bé  el  títol  de  doctor,  llicenciat,  enginyer, arquitecte o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. 
 • Els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat  amb el que estableix  la  normativa vigent en aquesta matèria.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. 

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del divendres 25 de febrer fins el dijous 10 de març (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00