Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • Nou procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu funcionari i laboral temporal interí
 • Oferta d'1 plaça interina d'Interventor/a de l'Ajuntament d'Abrera

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

8/4/2024

Aquest dilluns 8 d'abril s'ha obert un procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d'interventor/a de l'Ajuntament d'Abrera


Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un procés per de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d'interventor/a de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des d'aquest dilluns 8 d'abril fins al divendres 19 d'abril de 2024 (ambdós dies inclosos). A continuació podeu consultar tots els detalls del procés:

Objecte de la convocatòria:

Mitjançant aquesta convocatòria es formula la proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració, publicada al BOP i al DOGC en data 05.04.2024, en aplicació del que disposa l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

  

Les funcions a desenvolupar seran les descrites a l'article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Podeu consultar el detall de les bases de la convocatòria d'interventor/a de l'Ajuntament d'Abrera fent clic aquí.

 

Oferta d'1 plaça interina d'Interventor/a de l'Ajuntament d'Abrera

 

Requisits per poder accedir a la plaça

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fizada per la llei
 • Estar en possessió o estar en condicions d'obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies, la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1, que és el títol de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstor a la legislació vigent en la matèria
 • Acreditar el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equivalent.

 

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del dilluns 8 d'abril al divendres 19 d'abril de 2024 (ambdós dies inclosos). Per a més informació:

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Podeu demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina. 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web www.abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i "X" @AbreraInforma
 • Youtube "Ajuntament d'Abrera"
 • Ràdio Abrera (107.9 FM i www.radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00