Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera
 • oferta feina

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

21/5/2021

S'obre un procés de selecció per a la designació del lloc de treball de gerent a l'Ajuntament d'Abrera amb una plaça de direcció professional

L'Ajuntament d'Abrera 'obre un procés de selecció per a la designació del lloc de treball de gerent a l'Ajuntament d'Abrera amb una plaça de direcció professional. El termini de presentació de candidatures s'obrirà del dissabte 22 de maig al dilluns 31 de maig (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.

 

Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Efectuar el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per tal de dur a terme el programa i les directrius de l’equip de govern.
 • Assessorar a l’alcaldia en la programació i confecció de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, de les comissions informatives i del Ple.
 • Assistir a les sessions del Ple.
 • Assistir a la Junta de Govern i a les Comissions Informatives per informar, i si escau assessorar, amb veu però sense vot.
 • Assessorar a l’equip de govern per a la presa de decisions en els diferents àmbits competencials.
 • Establir sistemes de direcció i comunicació directiva i política.
 • Liderar la innovació en el seu àmbit d’actuació.
 •  Impulsar, coordinar i dirigir l’elaboració de plans o programes d’actuació anuals o plurianuals i fer-ne el seguiment.
 • Establir les directrius i àrees de prioritat en l’elaboració del pressupost municipal i d’acció anual i vetllar per la seva correcta execució.
 • Establir la distribució dels recursos humans, tecnològics i financers de l’Ajuntament a fi i efecte de desenvolupar les estratègies i consecució d’objectius
 • Dirigir i coordinar l’activitat tècnic-administrativa desenvolupada pels diversos àmbits de l’organització municipal.
 • Emissió dels informe tècnics corresponents al seu àmbit i responsabilitat.
 • Liderar, dirigir, coordinar i desenvolupar l’equip directiu de l’ajuntament i a aquest efecte: Participar en la priorització dels objectius tècnics derivats de les decisions que adopta el comitè de direcció i la direcció política.
 • Impulsar la revisió de les metodologies de gestió i millora de procediments i serveis.
 • Supervisar les propostes que els diversos àmbits de l’ajuntament han d’elevar als òrgans de govern de la Corporació.
 • Impulsar i coordinar l'avaluació i revisió de tots els serveis.
 • Col·laborar en l’elaboració, desenvolupament, revisió i avaluació del Pla d’Actuació Municipal i orientar l’activitat de les àrees, cap al compliment més eficaç i eficient de les seves línies estratègiques i objectius.
 • Transmetre i assegurar el compliment de les directrius organitzatives de l’Alcaldia a totes les àrees.
 • Supervisar i coordinar els processos de gestió, fiscalització i comunicació econòmiques, així com la contractació i l’obtenció de recursos.
 •  Supervisar i coordinar els processos interns en matèria de subvencions, tant les atorgades com les rebudes per l’Ajuntament.
 •  Promoure la planificació i dotar els serveis de mecanismes per tal d’assegurar una gestió transparent, eficaç, eficient i sostenible dels recursos disponibles.
 •  Proposar les polítiques i estratègies de caràcter tècnic necessàries per portar a terme les missions encomanades.
 • Assistir a l'alcaldia en els actes de participació, comunicació i negociació que aquella consideri escaient.
 • Presentar la informació i propostes necessàries per facilitar la presa de decisions en l'àmbit polític.
 • Informar als òrgans de govern l'aprovació de tots els assumptes de l'àmbit de les seves competències directes i estar informat, abans de sotmetre's a aprovació, de totes les propostes provinents de les altres àrees o serveis, a fi d'aconseguir una major coordinació i proporcionar l'assessorament necessari.
 • Impulsar i coordinar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern de l'Ajuntament.
 • Proposar les instruccions i recomanacions de caràcter general o restringit que consideri convenients dins de les seves competències.
 •  Exercir les funcions de representació i negociació que se li deleguin.
 • Promoure i coordinar les relacions institucionals a nivell tècnic.
 • Retre comptes a l'equip de Govern dels resultats de l'actuació municipal.
 • Proposar i mantenir relacions de col·laboració i cooperació amb altres entitats en l'àmbit de la seva actuació i revisar-ne periòdicament l'efectivitat.
 • Analitzar les queixes, suggeriments i avisos i contestar les que siguin de la seva competència i, si és procedent, portar a terme les accions oportunes.
 • Assegurar la disponibilitat d'un sistema d'informació i coneixement complet, coherent i adequat a la presa de decisions en tots els nivells de l'organització.
 • Assegurar la comunicació descendent, ascendent i transversal en tots els nivells de l’Ajuntament.
 • Promoure la utilització de la informació, en tots els àmbits de l'organització, en la millora de les activitats
 • Vetllar pel correcte manteniment de les plantilles i relació de llocs de treball.
 • Fomentar el desenvolupament i assimilació d’una cultura organitzativa adequada i orientada a la millora, mitjançant la participació de les persones de l’organització.
 • Vetllar pel respecte als principis i valors de l’organització, de la legalitat i l’ètica pública i transparència exigible al personal al servei de l’administració pública.
 • Proposar a l’alcalde/essa o regidor/a en qui hagi delegat l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Escoltar les persones de l'organització i donar-los resposta.
 • Detectar els dèficits de talent i formació de la plantilla municipal i desenvolupar les estratègies per tal de garantir una dotació de recursos humans adequada i sostenible per a una prestació dels serveis de competència municipal de qualitat.
 • Proposar l'assignació dels recursos financers necessaris per a activitats de formació i de millora en general.
 • Promoure la gestió de persones en tots els nivells de l’estructura i el desplegament d’objectius dels serveis i de les persones, de forma completa i coherent amb els objectius generals de l'organització.
 • Ajudar els seus col·laboradors a millorar el seu rendiment.
 • Assegurar el compliment de la política de prevenció de riscos laborals i de salut laboral.
 • Representar l’Ajuntament en tots els nivells i àmbits de les relacions amb la part social.
 • Reconèixer, de forma adequada i oportuna, l'èxit o esforç de persones i equips.
 • Vetllar per l’aplicació d’un sistema retributiu equitatiu, sostenible i transparent.
 • I, en general, qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

 

Titulació requerida

La titulació universitària requerida per formar part d'aquest procés selectiu ha de ser oficial de doctor/a, llicenciat/da, graduat/da. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui homologat per part de l’Administració General de l’Estat o l’Administració autonòmica competent i, en el seu cas, que s’acompanyi de traducció jurada.

 

Serà requisit indispensable ser funcionari de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional o professional del sector privat amb titulació universitària oficial superior.

 

A més s'haurà d'estar en possessió del Nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. La contractació serà laboral com a funcionari/a interí/na.

 

El termini de presentació de candidatures s'obrirà aquest proper dissabte 22 i finalitzarà el dilluns 31 de maig d'enguany (ambdós dies inclosos), i el procés de selecció s'inciarà durant el mes de juny de 2021.

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podrann presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada).
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.  Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat a partir de dissabte 22 de maig, en ambdós casos. (Trobareu la instància en aquest web a partir de divendres).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00