Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • S'obre la presentació se sol·licituds per optar a la plaça de Tècnic/a Enginyer/a

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

28/3/2019

Fins el proper dimecres 10 d'abril restarà oberta la convocatòria per cobrir una plaça d'enginyer/a tècnic/a

Fins el proper dimecres 10 d'abril l'Ajuntament d'Abrera manté obert el termini de presentació de sol·licituds per optar al procés de selecció d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a. Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Emetre els informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats econòmiques al municipi, analitzant els projectes tècnics o memòries tècniques aportades i verificar la correcta aplicació de la normativa vigent.
 • Realitzar els controls inicials, controls periòdics o inspeccions d’ofici i emetre els informes tècnics corresponents.
 •  Emetre els informes tècnics per a modificacions en activitats legalitzades.
 • Redactar els projectes i les memòries valorades i emetre els informes tècnics necessaris per a la seva aprovació d'obres municipals, d'implantació de serveis o de desenvolupament d’activitats diverses. Dirigir i fer el seguiment de l’execució d’aquestes obres i de la despesa que se’n derivi.
 • Determinar els estàndards de manteniment i supervisar la seva aplicació a les instal·lacions i edificis municipals.
 • Realitzar el seguiment, avaluació, control i resolució d’incidències a les instal·lacions i edificis municipals.
 • Supervisar i controlar els serveis de manteniment i conservació de l’espai públic: neteja viària, recollida de residus, conservació de zones verdes, arbrat i altres.
 • Supervisar i controlar el manteniment de les xarxes de serveis: clavegueram, enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i altres.
 • Supervisar, controlar i gestionar el servei municipal d’aigües.
 • Supervisar i controlar la prestació dels serveis contractats externament per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en què tingui encomanada aquesta funció, així com planificar i supervisar les tasques d’inspecció dels mateixos.
 • Coordinar-se amb altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, expedients, plans o programes en què estigui involucrada l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Revisar i supervisar del compliment normatiu en matèria de seguretat i salut i de l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals en cadascun dels àmbits en què intervingui.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnic i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Requisits dels candidats
Per accedir a la convocatòria haureu d'estar en possessió de la titulació de Graduat/da en enginyeria o equivalent que faculti per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, com a titulació requerida pel subgrup A2, d’acord a l’article 76 i disposició transitòria tercera del Reial Decret Legislatiu 5/2015.

 

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependències municipals o fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el dimecres 10 d’abril.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública de la pàgina web de l'Ajuntament i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00