Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • Oberta la convocatòria per cobrir la plaça de Tècnic/a de Medi Ambient

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA

28/3/2019

L'Ajuntament d'Abrera obre el termini de presentació de sol·licituds per optar a la plaça de tècnic/a de medi ambient

Ja es poden presentar les candidatures per optar a la plaça de tècnic/a de medi ambient que restarà oberta fins el proper dimecres 10 d'abril. Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Promoure i dissenyar activitats i estratègies de sensibilització i educació ambiental així com actuacions de recuperació del medi natural.  
 • Elaborar ordenances mediambientals, implantar-les i vetllar per la seva aplicació, fent complir els requisits ambientals en el municipi i supervisant les inspeccions realitzades en relació a infraccions relacionades amb medi ambient.  
 • Coordinar i realitzar el seguiment de l'aplicació de diferents plans d'acció i prevenció.
 • Anàlisi i seguiment dels estudis de prevenció d'incendis forestals juntament amb els tècnics de prevenció civil.
 • Col·laboració amb temes de gestió del personal per a l'execució d'actuacions.  
 • Dur el control dels aspectes ambientals del municipi i la població.
 • Gestió, seguiment i control dels serveis prestats i vinculats a la regidoria de sostenibilitat ambiental, independentment de la forma d'aquesta prestació (recollida de residus municipals, deixalleria....).  
 • Vetllar per què es faci la recollida selectiva en el municipi.
 • Col·laborar en aspectes tècnics de sanitat.
 • Tramitació i seguiment dels expedients disciplinaris relacionats amb l'àmbit de medi ambient.  
 • Efectuar valoracions, realitzar el seguiment i l'anàlisi dels indicadors ambientals així com realitzar propostes de millora en la gestió mediambiental municipal.  
 • Informar, assessorar i orientar en relació a l'àmbit mediambiental tant a la pròpia àrea com a la resta de l'Ajuntament.  
 • Fer recerca de recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les actuacions de la Corporació en matèria de medi ambient, així com gestionar els expedients de sol·licitud i justificació de subvencions.  
 • Atendre i assessorar al públic, personalment i telefònicament, resolent aquelles qüestions per les que estigui facultat/da.
 • Realitzar les valoracions, el seguiment i els controls necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc., així com amb altres departaments de la Corporació per tal de fer de forma adequada les tasques assignades.  
 • Realitzar les valoracions, el seguiment i els controls necessaris amb les diferents administracions i empreses la tramitació de retorn de cànons, ingressos per convenis, sistemes integrats de gestió, etc.  
 • Redactar estudis i informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i  confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.  
 • Supervisar l'elaboració dels projectes relacionats o amb incidència en el medi natural, rural i sobre el paisatge, així com la redacció de propostes de mesures preventives i/o correctores.  
 • Gestió i seguiment de les tasques que es realitzen d'informació mediambientals del municipi.  
 • Promoure i dissenyar les activitats ambientals dels equipaments municipal i del  personal assignat als mateixos.
 • Gestió, preparació, assistència i assessorament a òrgans municipals i altres sessions en els assumptes relacionats amb la competència de la regidoria.  
 • Recollir la informació relacionada amb el seu àmbit i gestionar-la per posar-la a l'abast del municipi.  
 • Gestió, seguiment i control del pressupost de la regidoria de Medi Ambient i la  preparació de les propostes de pressupost dins el termini.
 • Participació en els plans d'ordenació del territori aportant criteris ambientals.
 • Participació en la tramitació de llicències d'activitats amb incidència mediambiental establertes al municipi.  
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació)  
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Requisits dels candidats
Per accedir a la convocatòria haureu d'estar en possessió de la Llicenciatura o Grau universitari que faculti per a l’exercici de les funcions de Tècnic de Medi Ambient: Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Enginyeria en Medi Ambient i Recursos Naturals, Enginyeria del Medi Natural, Biologia Ambiental, Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient.

 

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependències municipals o fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el dimecres 10 d’abril.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública de la pàgina web de l'Ajuntament i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00