Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Acció social

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

18/1/2018

Fins el 29 de gener estarà obert el procés de selecció d'un tècnic/a mig d'Acció Social a l'Ajuntament

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per a la contractació laboral d’un/a tècnic/a mig d’Acció Social vinculat al lloc de treball de cap d’Acció Social. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el dilluns 29 de gener.

 

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres, coordinar, en relació a les competències municipals establertes a la legislació sobre règim local, les actuacions d’àmbit d’acció social.

Coordinar les professionals de l’àmbit d’acció social afavorint els espais de cooperació (supervisió de casos, reunions interdisciplinàries, comissions de treball, etc).
Elaborar i presentar el projecte de pressupost, el pla de treball i les memòries informatives de l’àmbit d’acció social a l’equip de govern.
Programar els projectes/activitats de caràcter general de l’àmbit d’acció social així com establir criteris d’actuació comuns definint i determinant els recursos econòmics, humans i materials necessaris per dur-ho a terme d’acord amb el calendari establert, així com analitzar i avaluar l’execució dels programes i projectes.
Planificar els recursos econòmics, definir les previsions pressupostàries i fer el seguiment dels programes i pressupostos per a la consecució dels objectius estratègics i línies d’actuació.
Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència, tant a nivell intern (propi de l’àrea i la Corporació), com a nivell extern (entitats locals i d’altres institucions i organismes, així com usuaris en general).

Elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquest plecs.
Realitzar, així mateix, informes, estudis i propostes tècniques dins del seu àmbit d’actuació.

Mantenir els contractes necessaris amb altres organismes, administracions, entitats, etc., així com amb els altres serveis de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.
Fer el seguiment de la gestió dels expedients de l’àmbit garantint l’òptim circuït administratiu.
Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l’àmbit, externalitzades o no, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la corporació.

Titulació mínima requerida

Les persones interessades han d’estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de diplomatura universitària o estudis de grau en educació social o habilitació, treball social o habilitació, educació infantil, educació primària, teràpia ocupacional, així com estudis de grau en antropologia social i cultural, pedagogia, psicologia, sociologia, grau universitari en ciència política i gestió pública, dret o diplomatura universitària equivalent del mateixos estudis, en la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

En el cas de tractar-se de titulacions obtingudes a l’estranger, hauran de disposar de l’homologació corresponent, que la validi en tot el territori de l’Estat espanyol. També és necessari tenir el nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30  a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí. Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes convocatòries a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00