Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Obrim la convocatòria per cobrir la plaça d'un/a Tècnic/a Especialista Mitjà de Serveis Econòmics i la constitució d'una borsa de treball

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

4/2/2020

S'obre la convocatòria per cobrir la plaça d'Interventor/a a l'Ajuntament d'Abrera

L'Ajuntament d'Abrera ha obert la convocatòria per cobrir la plaça d'Interventor/a a la Corporació. Les persones interessades a formar part podran presentar la sol·licitud al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament d'Abrera des d'avui dimarts 4 de febrer i fins al dilluns 2 de març.

Les funcions a desenvolupar seran, amb caràcter general, les funcions descrites a l’article 4 (funció de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i funció de comptabilitat) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i les indicades a les bases de la convocatòria del procés de selecció 6845/2019 publicades al web municipal i tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Per formar part de la convocatòria caldrà complir, entre d'altres, els següents requisits: Estar en possessió d’alguna de les titulacions exigides per a ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1 d’acord amb el previst en el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, títol de grau universitari, o bé títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. I també tenir el nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de la convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h. El document de sol·licitud es facilitarà a les dependències municipals i a la pàgina web abrera.cat. Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00