Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • Gran Rua de Carnaval

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

29/10/2019

Avui s'obre convocatòria per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Activitats Culturals i Festes Populars i la constitució d'una borsa de treball

A partir d'avui les persones interessades a formar part de la convocatòria d'una plaça de Tècnic/a d'Activitats Culturals i Festes Populars i la constitució d'una borsa de treball podran presentar la sol·licitud al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament d'Abrera. El termini s'allargarà fins al dimarts 19 de novembre.

 

Les funcions a desenvolupar seran les següents:

 • Executar i coordinar els programes i actuacions a dur a terme a l’àmbit de cultura, col·laborant en l’elaboració de noves línies d’actuació i avaluant-ne l'execució amb l’objectiu d'establir les millores necessàries, assumint totes les tasques derivades d’aquesta activitat.
 • Dur a terme accions, plans i programes per potenciar i desenvolupar les activitats culturals del municipi.
 • Gestionar, programar, supervisar i coordinar els tallers i les activitats culturals.
 • Gestió, seguiment i control dels serveis prestats i vinculats al servei de cultura.
 • Recollir dades de forma sistemàtica que permetin analitzar la situació cultural municipal i els equipaments i recursos que s'hi destinen, per tal d'elaborar propostes i accions.
 • Organitzar la programació municipal d'activitats culturals i artístiques.
 • Col·laborar amb altres àmbits del Consistori en la programació de les festes majors i altres del municipi.
 • Encarregar-se de les activitats i gestió dels equipaments culturals, sales d’exposicions, etc. controlant i supervisant les infraestructures i els equipaments adscrits a l’àmbit.
 • Elaboració dels plecs de condicions tècniques, així com, supervisar els serveis externalitats d'acordar amb els objectius fixats.
 • Informar, assessorar i orientar amb relació a l'àmbit cultural tant de la mateixa àrea com a la resta de l'Ajuntament.
 • Fer recerca de recursos necessaris per a poder desenvolupar les actuacions de la Corporació en matèria de cultura, així com, gestionar els expedients de sol·licitud i justificació de subvencions i convenis relatius a l'àmbit de cultura.
 • Col·laborar en cercar fonts de finançament i gestionar els expedients de sol·licitud i justificació de subvencions a altres organismes per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en l’àmbit de cultura.
 • Elaborar informes tècnics sobre funcionament de les actuacions realitzades així com elaborar propostes per millora de la gestió.
 • Col·laborar en l'elaboració del pressupost general de l'Ajuntament de l'àmbit i de les funcions encomandes així com fer-ne el seguiment.
 • Elaborar l'agenda cultural i comunicar-la als mitjans de comunicació. 
 • Col·laborar en actualitzar, difondre i publicitar les activitats i programes desenvolupats des de cultura, realitzant les campanyes per donar-los a conèixer: fulletons, mailings, informació al butlletí municipal, comunicacions de premsa, trasllat d’informació a la ràdio, al web municipal, etc.
 • Mantenir contactes amb representants d’entitats, associacions i organismes en l’àmbit, així com amb el servei de comunicació per tal de difondre activitats planificades.
 • Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions, associacions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.
 • Realitzar l’atenció a la ciutadania en els aspectes propis que siguin de la seva competència.
 • Organitzar i gestionar diferents concursos i premis.
 • Fomentar i coordinar les activitats públiques de les Associacions de Veïns, entitats municipals en l'àmbit de cultura.
 • Donar suport a l'`àmbit de patrimoni cultural.
 • Assistir a reunions sobre temes relacionats amb l'àmbit de cultura.
 • Gestionar tota la informació rebuda per tot que fa referència a l'àmbit cultural (proveïdors, nou cursos, tallers, butlletins digitals, propostes i activitats dutes a terme a diferents indrets).
 • Gestionar els diferents espais culturals.
 • Mantenir els contactes necessaris per a la seva feina amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a aquestes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les i els aspirants han d'estar en possessió de la titulació acadèmica de Llicenciatura o Grau Universitari o titulació equivalent de l'àmbit de les ciències socials o humanístiques. A més, hauran d'acreditar els seus coneixements de català mitjançant el certificat de Nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equivalent. 

 

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper dimarts 19 de novembre.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de la convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h. El document de sol·licitud es facilitarà a les dependències municipals i en aquesta pàgina web.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00