Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

  • Impulsem el Xec-Nadó

SERVEIS SOCIALS / INFÀNCIA

9/10/2019

Ja es pot sol·licitar a l'Ajuntament el xec nadó, l'ajut per famílies amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des aquest any

Amb l’objectiu de reforçar la família com estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, l'Ajuntament d'Abrera dona suport a les unitats familiars del municipi per segon any consecutiu amb un ajut únic de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla.

 

L'ajut és per les famílies amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des de l'1 de gener a l'1 de desembre de 2019. Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i s’han de complir amb els requisits estipulats a l’article 13 de la Llei 38/2003 de subvencions.

Un dels dos progenitors o adoptants ha d’estar empadronat/da a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors/es ha de tenir una antiguitat mínima d’un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Abrera.


En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.


L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. En cas d'incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l'Ajuntament procedirà, previ tràmit d'audiència, a l'anul·lació o revocació total o parcial de l’ajut, amb l'obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.

 

Com podem aconseguir l’ajut?

Presencialment en el registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h).  Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

 Les sol·licituds es podran presentar fins al dijous 12 de desembre.

 

 I per Internet, podeu sol·licitar l'ajut a la secció e-tràmits d’aquesta pàgina web, feu clic aquí.


Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

- Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció.

- En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.

 

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.

 

 

Recordem que l’ajut va destinat a les famílies amb nadons nascuts entre l'1 de gener i l'1 de desembre de 2019 i que es poden sol·licitar fins el dijous 12 de desembre.

 

Per a més informació contacteu amb el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament (carrer Major, 3), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores del matí, i dimarts i dimecres de 16 a 19 de la tarda, al telèfon de contacte 937702911 i al correu electrònic s.socials.abrera@abrera.cat


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00