Logotip Ràdio Abrera 107.9FM
Escut Ajuntament d'Abrera

NOTÍCIES

 • oferta feina

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ

6/9/2019

L'Ajuntament d'Abrera obre la convocatòria per trobar un Tècnic/a d’Administració General mitjançant concurs-oposició lliure

A partir d'avui divendres 6 de setembre les persones interessades en formar part de la convocatòria d'una plaça de Tècnic/a d’Administració General mitjançant concurs – oposició lliure poden presentar la sol·licitud al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament d'Abrera. El termini s'allargarà fins el 25 de setembre.

 

Les funcions a desenvolupar seran les següents:

 • Seguiment i supervisió dels tràmits administratius que es desenvolupen a la Corporació, per assegurar que s'ajustin als procediments establerts i a la normativa vigent.
 • Redactar i revisar informes jurídics, reglaments, ordenances, plecs de clàusules administratives, contractes, bases de subvencions, ajuts i d’altres procediments concurrencials, convenis, recursos administratius i judicials, escrits d’al·legacions, propostes de resolució o d’acord i altra documentació jurídica.
 • Col·laborar en l'establiment dels criteris jurídics d'aplicació als expedients administratius i fer propostes de millora.
 • Participar en l'establiment dels processos de treball, circuits i normalització de la documentació jurídica.
 • Cercar doctrina, jurisprudència, legislació i modificacions legals, realitzant el seu tractament per a que pugui ser utilitzada pels diferents serveis municipals.
 • Instruir expedients sancionadors i disciplinaris.
 • Instruir i donar suport jurídic en els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Atendre i informar al públic sobre els assumptes que tingui encomanats.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada.
 • Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat se’n derivin.
 • Redactar estudis, dictàmens i informes en l'àmbit de la seva especialitat.
 • Donar suport i assessorament jurídic a la resta de personal de la Corporació així com als membres de la Corporació.
 • Col·laborar en l'elaboració, redacció i execució dels projectes de l’àmbit i transversals que afectin al seu àmbit competencial, amb el grau de participació i especialització que sigui requerit per a cadascun d'ells.
 • Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball.
 • Emetre informes de valoració de les pliques i participar en les meses de contractació.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i  confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.
 • Implementar les mesures organitzatives necessàries per tal que tots els Departaments compleixin amb la normativa de transparència i mantinguin permanentment actualitzat  el Portal de Transparència, amb ple respecte als límits legals existents, especialment en matèria de protecció de dades personals.
 • Suplir les absències del titular de la Secretaria municipal o en períodes de vacances mitjançant nomenament accidental.
 • Supervisar les tasques del personal al seu càrrec, establint una adequada distribució de la càrrega de treball entre el mateix.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li si siguin atribuïdes.

Els aspirants han d'estar en possessió del títol universitari de grau en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Administració i Direcció d’Empreses, Econòmiques, Ciències empresarials, Ciències actuarials o financeres, títol universitari equivalent als anteriors o qualsevol altre equivalent als citats pertanyent a la branca jurídica o econòmica, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini d'admissió d'instàncies. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat emès pel Ministeri d’Educació que n'acrediti l'equivalència. En cas d’aspirants que invoquin una titulació obtinguda a l’estranger n’hauran d'acreditar la corresponent homologació.

 

El termini de presentació d’ofertes s'inicia avui divendres 6 de setembre i finalitzarà el proper dimecres 25 de setembre.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de la convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h. El document de sol·licitud es facilitarà a les dependencies municipals i al web municipal. Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA, Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25

RÀDIO ABRERA, C. Casamada, 14 - info@radioabrera.cat - Atenció: 93 770 23 34
carregant...
Radio Abrera 107.9FM
0:00
0:00